DESPRE NOI

Cine suntem?

“Clusterele sunt concentrari geografice de instituţii si companii interconectate, dintr-un anumit domeniu. Clusterele cuprind un grup de industrii inrudite si alte entităţi importante din punct de vedere al concurenţei. Acestea includ, spre exemplu, furnizori de input-uri specializate, cum ar fi componente, masini si servicii, sau furnizori de infrastructura specializata. De multe ori, clusterele se extind in aval catre diverse canale de distribuţie si clienti si lateral catre producatori de produse complementare si catre industrii inrudite prin calificari, tehnologii sau input-uri comune. In sfarsit, unele clustere includ institutii guvernamentale si de alte tipuri – precum universitati, agentii de standardizare, think tank-uri, furnizori de instruire profesională şi patronate – ce asigura instruire specializata, educaţie, informaţie, cercetare si suport tehnic.” (Porter Michael, 1998).

Clusterul pentru industria TIC „Clusterul IT&C Dunarea de Jos” Galati a fost infiintat in anul 2015 si își propune:

Crearea unui mediu favorabil dezvoltării durabile a membrilor săi;

Facilitarea formării clusteruluí si sprijinirea dezvoltarii acestuia pe termen lung;

Creşterea capacităţii de cercetare – dezvoltare (C&D), stimularea cooperării între instituţii de cercetare – dezvoltare şi inovare (CDI) şi întreprinderi, precum şi creşterea accesului întreprinderilor la CDI;

Valorificarea potenţialului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi aplicarea acestuia în sectorul public (administraţie, educaţie, sănătate) şi cel privat (întreprinderi, cetăţeni);

Crearea premiselor pentru creşterea competitivităţii întreprinderilor din sectorul TIC, bazată pe utilizarea intensivă a cunoaşterii;

Creşterea competitivităţii regionale a învaţământului IT;

Identificarea şi promovarea iniţiativelor ce genereaza produse şi servicii inovatoare;

Generarea de proiecte de cercetare, dezvoltare si inovare cu ajutorul membrilor;

Asistarea instituţiilor publice pentru creşterea eficienţei şi productivităţii;

Crearea mecanismelor pentru abordarea colaborativa de proiecte internationale de anvergura;

Reprezentarea intereselor din mediul ITC in faţa organismelor statului;

Sprijinirea antreprenoriatului şi a IMM-urilor din domeniul ITC din regiune;

Atragerea de resurse (investiţii, fonduri de risc, etc) pentru dezvoltarea sectorului;

Să identifice și să promoveze o serie de proiecte de investiții, atât publice cât și private, precum și propuneri de modernizare/îmbunătățire a strategiilor, politicilor și planurilor de acțiune în domeniul TIC;

Să promoveze dezvoltarea unei politici industriale orientate către clustere, la nivel național și european;

Să consolideze cooperarea între diverșii actori din sectorul tehnologiei informatiei si comunicatiilor, a schimbului de informații și de idei, precum și prin desfășurarea de activități comune.

Ce oferim?

Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse, clusterul pentru sectorul TIC „Clusterul IT&C Dunarea de Jos” va realiza următoarele activități:

Facilitarea cooperării între organizațiile partenere în cadrul clusterului și toate categoriile de organizații/agenți economici/persoane fizice interesate de activitatea acestuia și de activitățile desfășurate în cadrul sectorul TIC;

Promoveaza şi protejează interesele profesionale şi comerciale ale membrilor săi;

Organizeaza şi promovează mediul contactelor profesionale şi comerciale din domeniu;

Acordă asistenţă si promovează proiectele individuale, comune sau cu terţi;

Efectuează activităţi de cercetare şi studii şi elaborează strategii, construieşte baze de date, sistematizează informaţiile şi asigură accesul larg şi nediscriminatoriu al membrilor la acestea;

Organizeaza si deruleaza evenimente si programe pentru tineret pentru promovarea Societatii Informationale si Societatii Cunoasterii;

Elaborează strategii de promovare şi derulează activităţi de promovare a proiectelor întreprinse de aceasta şi de membrii acesteia (inclusiv comunicarea şi promovarea facilităţilor proiectelor disponibile pentru uzul membrilor, atragerea de noi membri, dezvoltarea de pagini Web/ portaluri etc.);

Desfăşoară activităţi de marketing a rezultatelor proiectelor implementate de membri;

Organizează reţelele (networks) şi punctele de contact;

Întreprinde activităţi de comunicare, construire de imagine (branding) la nivel naţional şi european, mediatizarea proiectelor şi a rezultatelor, întărirea cooperării cu parteneri interni şi europeni;

Promovarea unei abordări multiculturale, multidisciplinare și trans-sectoriale în domeniul TIC ;

Susținerea afilierii la mega-clustere constituite la nivel regional;

Susținerea corelarii ofertei de educație cu nevoile mediului de afaceri în domeniul TIC;

Menținerea in plan regional a resursei umane cu înaltă calificare în domeniul TIC;

Cooperarea cu parteneri strategici din plan local, regional, național și transnațional, inclusiv autorități publice, centre de cercetare, poli de competitivitate, alte clustere din țară și străinătate;

Organizarea de programe de formare, calificare și perfecționare deschise personalului de specialitate al membrilor clusterului;

Participarea la acțiuni de lobby la nivelul instituțiilor publice;

Promovarea unei oferte comune de servicii;

Identificarea mecanismelor de finanțare pentru buna funcționare a clusterului și a membrilor acestuia;

realizarea altor activități relevante pentru îndeplinirea scopului clusterului, cu respectarea legislației în vigoare.

Ce avantaje ai alături de noi?

LINKURI UTILE